شرکت درخشش افرنگ پیشرو در ارائه سیستم های مدرن حکاکی و پلاکزنی در ایران Derakhshesh Afrang Co. is a leading provider of modern Marking and Embossing system in Iran
حضور در نمایشگاه های مختلف

نمایشگاه های صنعت، نفت، پلیس و .....

برخی از مشتریان