شرکت درخشش افرنگ پیشرو در ارائه سیستم های مدرن حکاکی و پلاکزنی در ایران Derakhshesh Afrang Co. is a leading provider of modern Marking and Embossing system in Iran
بیستمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
احتراما" باستحضار میرساند شرکت درخشش افرنگ پیشرو در ارائه مدرنترین
سیستمهاي جامع ردیابی محصول با بیش از 22 سا ل تجربه درخشان در عرضه
دستگاههاي حکاکی ، پلاك زنی و جت پرینترهاي پرتابل در راستاي نیل به اهداف
ثمر بخشی اقتصاد کشور با مکانیزه نمودن فرآیند ردیابی محصول وتغییر شیوه هاي
سنتی به سیستمهاي مدرن روز دنیا ، بدینوسیله از حضرتعالی و همکاران محترمتان
دعوت میشود جهت بازدید از محصولات این شرکت در محل دائمی نمایشگاه بین
المللی تهران سالن 41A غرفه هاي 1936 و 1937 حضور بهم رسانید . 
مقدم سبزتان گرامی

برخی از مشتریان